หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
สถานที่สำคัญในตำบลป่าสะแก
ผลิตภัณฑ์คุณภาพในตำบลป่าสะแก
 
 
 
  นายเสรี ขำสุวรรณ
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
 
 
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร. 1567
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
กิจกรรม  
  ACTIVITIES  
 
 
กิจการสภา  
  COUNCIL  
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  
 
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการซ่อแซมถนนโดยการลงหินคลุ [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการซ่อแซมถนนโดยการลงหินคลุ [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการซ่อแซมถนนโดยการลงหินคลุ [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 [ 4 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 8 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว5095  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กศ. มท 0816.3/ว5098 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 กสธ. มท 0819.3/ว5097  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ สน.คท. มท 0808.3/ว5101 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ กพส. มท 0810.3/ว5081  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
 
สพ 0023.3/ว 26013 การประชุมซักซ้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล)  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 4562 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในแแผนพัฒนาท้องถิ่น  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.4/ว 4554 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2566  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ0023.2/ว 25966 การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 4560 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมดำเนินการผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (MERIT MAKER Plus)  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 25954 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ0023.2/ว 4559 สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ0023.2/ว 4558 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.1/25937 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ [ แนบ1 ]  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.1/25932 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ [ แนบ1 ]  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.4/ว 4550 รับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.1/25924 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ [ แนบ1 ]  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 4542 แจ้งเลื่อนการประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายประเทศด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 25908 การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 25907 การบันทึกข้อมูลการจััดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท.ระยะทีี่ 2  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ0023.2/25909 สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4-2566  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 4549 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.5/4539 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทต.ตะค่า)  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.5/4538 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทต.ทุ่งคอก)  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 4537 การจัดทำ สื่อเพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง และสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งช่วยยกระดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
 
อบต.ดอนกำยาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วั [ 10 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศการขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.เดิมบาง ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในการรับชำระค่าน้ำประปา แก่ประชาชนบ้านแหลมหว้า หมู่ที่ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.เดิมบาง ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในการรับชำระค่าน้ำประปา แก่ประชาชนบ้านแหลมสะแก หมู่ที่ [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ดอนกำยาน 📢 อบต.ดอนกำยาน ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอน [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนกำยาน การป้องกันโรคไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.เจดีย์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเท [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เจดีย์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยที [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าสะแก นายเสรี ขำสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก ได้มอบหมายให้นายเอกชัย ทองไพรว [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าสะแก รับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.สระกระโจม สร้างการรับรู้กฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนเมื่อต้องไปศาล [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.พิหารแดง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.พิหารแดง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
 


ทต.เจดีย์ จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ทะเลบก จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]


อบต.หนองสาหร่าย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อบางตอนพร้อมปาดเกลี่ [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.ปลายนา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]


อบต.องค์พระ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]


อบต.พิหารแดง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง หมู่ที่ ๖ บ้านด [ 8 ธ.ค. 2566 ]


ทต.ปลายนา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๐๕๑ สุพรรณบุ [ 7 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บางใหญ่ ซื้อชุดกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ บางใหญ่เกมส์ กองการศึกษาศาสนาและ [ 7 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก จัดซื้อไมโครโฟน Wineless จำนวน ๑ ชุด [ 7 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๕ รายการ [ 7 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ดอนมะเกลือ จ้างเหมาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูม [ 7 ธ.ค. 2566 ]


ทต.สระกระโจม ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]


ทต.สระกระโจม ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทโคมไฟถนน LED ของกองช่างเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยวิธี [ 7 ธ.ค. 2566 ]


อบต.พิหารแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]


อบต.พิหารแดง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]


ทต.เดิมบาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]


ทต.รั้วใหญ่ จ้างซ่อมแซมประตูห้องรองปลัดเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเ [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ป่าสะแก ซื้อไมโครโฟน Wineless จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองฯ จังหว [ 6 ธ.ค. 2566 ]


ทต.โพธิ์พระยา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-0991สุพรรณบุรี ( [ 6 ธ.ค. 2566 ]
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP  
 
กระดานสนทนา  
 


จัดซื้อไมโครโฟน Wineless จำนวน ๑ ชุด [ 7 ธ.ค. 2566 ]จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๕ รายการ [ 7 ธ.ค. 2566 ]ซื้อไมโครโฟน Wineless จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]

 
ขออนุญาตินำเสนอเครื่องออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง (6 พ.ย. 2566)    อ่าน 27  ตอบ 1  
สอบถามขั้นตอนการรับบริการ ออนไลน์ (31 ส.ค. 2566)    อ่าน 105  ตอบ 1  
งานสงกรานต์ของ อบต.จัดวันไหนครับ (10 เม.ย. 2566)    อ่าน 118  ตอบ 1  
 
 
       
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
       
 
ฐานข้อมูลด้านอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
วัดขวางเวฬุวัน
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การจัดการขยะมูลฝอย
  ปัญหาความยากจน (ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาชีพ)
  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  ปัญหาสุนัขและแมว
  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  คู่มือประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ : 035-471-555 โทรสาร : 035-471-555
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
จำนวนผู้เข้าชม 2,683,135 เริ่มนับ 24 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
อบต.ป่าสะแก
CLICK
ID : @pasakae
อบต.ป่าสะแก
CLICK
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
CLICK