หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสะแก
  " ป่าสะแก สังคมน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำพาเศรษฐกิจ แหล่งผลิตเกษตรก้าวหน้า
การศึกษาทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "
   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผล
ทางการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตลอดจนการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
เพียงพอและทั่วถึง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด
  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาการศึกษา การกีฬา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
  การรณรงค์ ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด
โรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
  การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
  การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  สร้างจิตสำนึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
  ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
  ส่งเสริมการวาง และจัดทำผังเมืองรวม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาสังคม ตลอดจนการเพิ่มช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ : 035-471-555 โทรสาร : 035-471-555
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
จำนวนผู้เข้าชม 2,683,139 เริ่มนับ 24 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com